घृतपान+आदि.

पिबेत्स सर्पिः पयसा समन्वितं । सुखोष्णमस्योपरि कर्णरोगवान् ॥
बलाख्यतैलेन शिरोवितर्पणं । सनस्यकर्मात्र निषेचनं हितं ॥ १९ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.