वातजयाप्य, साध्य रागे.

काचाख्योऽरुण इति मारुतात्स याप्यः ।
शुष्काक्षिप्रपचनवातर्पययोऽसौ ॥
स्यंदश्चाप्यभिहिताधिमंथरोगः ।
साध्याः स्युः पवनकृतान्यतोतिवातः ॥ २३२ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.