चिकित्सा विभाग.

छेद्या भवंति दश चैक इहाक्षिरोगा ।
भेद्याश्च पंचनव चान्यगदास्तु लेख्याः ॥
व्यध्यास्तथैव दशपंच च शस्त्रवर्ज्या--।
स्ते द्वादश प्रकटिताः खलु सप्त याप्याः ॥ २४५ ॥
पंचादशैव भिषजा परिवर्जनीयाः ।
बाह्यौ कदाचिदिह याप्यतरावसाध्यौ ॥
367

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.