लेख्य रोगोंके नाम.

क्लिष्टाबबंधबहलाधिककर्दमानि ।
श्यावादिवर्त्म सहशर्करया च कुंभी--॥
न्युत्संगिनी कथितपोथकिका विकारा ।
लेख्या भवंति कथिता मुनिभिः पुराणैः ॥ २४८ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.

368