बलासग्रथितमें क्षारांजन.

धान्यांच्छलाकियवकृष्णतिलान्विशोष्य ।
छागेन साधुपयसा बहुशो विभाव्य ॥
क्षारप्रणीतविधिना परिदह्य पक्वं ।
नाड्यां स्थितं पृथुकफग्रथितेंऽजनं स्यात् ॥ २६२ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.