क्रिमिनाशक योग.

त्रिवृद्धरिद्रानृपवृक्षवृक्षकैः । प्रपक्वतोयैः श्रवणप्रधावनम् ॥
प्रदीपिकातैलमपि प्रयोजितं । किमीन्निहंत्युग्रतरातिवेदनान् ॥ २४ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.