अर्जुन व अव्रणशुक्ल की चिकित्सा.

शंखो घृतेन सहितोप्यथवा समुद्र--।
फेनो जयत्यखिलमर्जुनमूर्जितोऽयम् ।
तत्फाणितप्रतिनिघृष्टमिहापि हेम--।
माक्षीकमर्जुनमपत्रणमक्षिपुष्पम् ॥ २६९ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.