पूतिकर्ण, कर्णस्राव, कर्णार्श, विद्रधि, चिकित्सा.

सपूतिपूयास्रवसंयुते द्रवं । प्रपूरयेत् शोधनतैलमीरितं ॥
अथार्शसामप्यथ विद्रधीष्वपि । प्रणीतकर्माण्यसकृत्प्रयोजयेत् ॥ २६ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.

314