मंगलाचरण ।

श्रियः प्रदाता जगतामधीश्वरः । प्रमाणनिक्षेपनयप्रणायकः ।
निजोपमानो विदिताष्टकर्मजि--। ज्जयत्यजेयो जिनवल्लभोऽजितः ॥ १ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.