पूयरक्त लक्षण व चिकित्सा.

ललाटदेशे क्रिमिभक्षितक्षतैः । विदग्धदोषैरभिघाततोपि वा ॥
सपूयरक्तं स्रवतीह नासिका । ततश्च दुष्टव्रणनाडिकाविधिः ॥ ३२ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.