आगंतुक्षवथुलक्षण.

सुतीक्ष्णचूर्णान्यतिजिघ्रतोपि वा । निरीक्षणादुष्णकरस्य मण्डलम् ।
स्वनासिकांतस्तरुणास्थिघट्टनात् । प्रजायमानः क्षवथुर्विनश्यति ॥ ३५ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.