महाभ्रंशन लक्षण व चिकित्सा.

ततो महाभ्रंशननामरोगतः । कफोतिसांद्रो लवणः समूर्धतः ॥
निरीक्ष्य तत्संशिरसोवपीडनै--। र्विशोधनैरक्रममर्मसंचितम् ॥ ३६ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.