नासारोगका उपसंहार व मुखरोग वर्णन प्रतिज्ञा.

इति क्रमात्त्रिंशदिहैकसंख्यया । प्रकीर्तिता घ्राणगता महामयाः ॥
अतो मुखोत्थाखिलरोगसंचयान् । ब्रवीम्यशेषाकृतिनामलक्षणैः ॥ ४३ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.

318