क्षुद्रतमकलक्षण.

क्षुद्रको भवति कर्मणि जातः । तन्निवृत्तिरपि तस्य निवृत्तौ ॥
घोषवान् स कफकाससमेतो । दुर्बलस्य तमकोऽन्नविरोधी ॥ ५ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.