मेदज सन्निपातज व रक्तज स्वरभेद चिकित्सा

मेदोविकारकृतदुस्स्वरभेदमत्र ।
विद्वान् जयेत्कफविधिं विधिवद्विधाय ॥
398
दोषत्रयास्रजनितं परिहृत्य तस्याऽ ।
साध्यत्वमप्यनुविचार्य भिषग्यतेत ॥ ६५ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.