उदावर्त रोगाधिकारः

अत्रोदावर्तार्तमप्यातुरं ज्ञा--।
त्वा यत्नात् कारणैर्लक्षणैश्च ।
सभ्देषज्यैस्साधयेत्साधु धीमान् ।
तस्योपेक्षा क्षिप्रमेव क्षिणोति ॥ ६७ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.