छिन्न व महाश्वास लक्षण.

छिन्न इत्युदरपूरणयुक्तः । सोष्णबस्तिरखिलांगरुगुग्रः ॥
स्तब्धदृष्टिरिह शुष्कगलोऽति--। ध्वानशूलसहितस्तु महान् स्यात् ॥ ६ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.