क्षुतनिरोधज उदावर्त.

नासा वक्त्राक्ष्युत्तमांगोद्भवास्ते । रोगास्स्युर्वेगे निरुद्धे क्षुतस्य ॥
सप्तोदावर्तेषु तेषु क्रिया विद्वातव्याधेः सच्चिकित्सां प्रकुर्यात् ॥ ७४ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.