ऊर्ध्व श्वासलक्षण.

मर्मपीडितसमुद्भवदुःखो । बाढमुच्छ्वसिति नष्टनिनादः ॥
ऊर्ध्वदृष्टिरत एव महोर्ध्व--। श्वास इत्यभिहितो जिननाथैः ॥ ७ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.