हिक्का चिचित्सा.

हिक्कोद्गारस्थापनार्थं च वेगा--। न्नोध्दुं धीमान् योजयेद्योजनीयैः ॥
प्राणायामैस्तर्जनैस्ताडनैर्वा । मर्त्यं शीघ्रं त्रासयेद्वा जलाद्यैः ॥ ८२ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.

403