हिक्कानाश योगद्वय.

सैंधवाढ्यमाहिमाम्लरसं वा । सोष्णदुग्धमथवा धृतमिश्रम् ॥
क्षारचूर्णपरिकीर्णमनल्पम् । प्रातरेव स पिवेदिह हिक्की ॥ ८४ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.