हिक्काघ्न अन्यान्य योग.

अंजनामलककोलसलाजा--। तर्पणं घृतगुडप्लुतमिष्टं ॥
हिक्किनां कटुकरोहिणिको वा । पाटलीकुसुमतत्फलकल्कः ॥ ८५ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.