प्रतिश्याय{??}दान.

हिक्वास्सम्यग्विधिवदभिधाय प्रतिश्यायवर्गान् ।
वक्ष्ये साक्षाद्विहितसकलैः लक्षणैर्भैषजाद्यैः ॥
404
मूर्ध्नि व्याप्ताः पवनकफपित्तासृजस्ते पृथग्वा ।
क्रुद्वा कुर्युर्निजगुणयुतान् तान् प्रतिश्यायरोगान् ॥ ८७ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.