प्रतिश्याय का पूर्वरूप.

स्यादत्यंतं क्षवथुरखिलांगप्रमर्दो गुरुत्वं ।
मूर्ध्निस्तम्भः सततमनिमित्तैस्तथा रोमहर्षः ॥
तृष्णाद्यास्ते कतिपयमहोपद्रवास्संभवंति ।
प्राग्रूपाणि प्रभवति सतीह प्रतिश्यायरोगे ॥ ८८ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.