वातज प्रतिश्यायके लक्षण.

नासास्वच्छस्रुतिपिहितविरूपातिनद्धेव कण्ठे ॥
शोषस्तालुन्यधरपुटयोश्शंखयोश्चातितोदः ।
निद्राभंगः क्षवथुरतिकष्टस्वरातिप्रभेदो ॥
वातोभ्दूते निजगुणगणः स्यात्प्रतिश्यायरोगे ॥ ८९ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.