पित्तज प्रतिश्याय के लक्षण.

पीतस्सोष्णस्स्रवति सहसा स्रावदुष्टोत्तमांगाद् ।
घ्राणाधूमज्वलनसदृशो याति निश्वासवर्गः ॥
405
तृष्णादाहप्रकटगुणयुक् सत्प्रतिश्यायमेनम् ।
पित्तोभ्दूतं विदितनिजचिन्हैर्वदेद्वेदवेदी ॥ ९० ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.