साध्यासाध्य विचार.

क्षुद्रकस्तमक एव च साध्यो । दुर्बलस्य तमकोऽप्यतिकृच्छ्रः ॥
वर्जिता मुनिगणैरवशिष्टाः । श्वासिनामुपरि चारुचिकित्सा ॥ ८ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.