दुष्टप्रतिश्यायलक्षण.

शीघ्रं शुष्यत्यथ पुनरिह क्लिद्यते चापि नासा ।
स्रोतो रोधादतिबहुकफो नह्यते तत्क्षणेन ॥
वैकल्यं स्यात् व्रजति सहसा पूतिनिश्वासयोगा--।
द्गंधं सर्वं स्वयमिह नवेत्त्येव दुष्टाख्यरोगी ॥ ९४ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.