प्रतिश्यायकी उपेक्षा का दोष.

सर्वे चैते प्रकटितगुणा ये प्रतिश्यायरोगा ।
अज्ञैर्दोषप्रमथनगुणोपेक्षिताः सर्वदैव ॥
साक्षात्कालांतरमुपगता दुष्टतामेति कृच्छ्राः ।
प्रत्याख्येया क्षयविपमरोगावहा वा भवंति ॥ ९५ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.