कास लक्षण.

प्राणमारुत उदानसमेतो । भिन्नकांस्यरवसंन्निभघोषः ॥
दुष्टताप्तुपगतः कुरुतेऽतः । कासरोगमपि पंचविकल्पम् ॥ १४ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.