वातजकासघ्न योगांतर.

व्याघ्रिकास्वरससिद्धघृतं वा । कासमर्दवृषभृंगरसैर्वा ॥
पक्वतैलमनिलोद्भवकासं । नाशयत्यभयया लवणं वा ॥ २० ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.