पैत्तिककासघ्न योग.

पिप्पलीघृतगुडान्यपि पीत्वा । माहिषेण पयसा सहितानि ॥
पिष्टयष्टिमधुरेक्षुरसैर्वा । पित्तकासमपहंत्यतिशीघ्रं ॥ २२ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.

56 387
  1. मष्टमधुरेक्षु इति पाठांतरं ।