सक्तुपयोग.

शालिमाषयवषष्टिकगोधू--। मप्रभृष्टवरपिष्टसमेतम् ॥
माहिषं पय इहाज्यगुडाभ्याम् । पाययेत् क्षयकृतक्षयकासे ॥ २६ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.