तृष्णानिदान.

दोषदूषितयकृत्प्लिहया सं--। पीडितस्य गलतालुविशोषात् ॥
जायते बलवती हृदि तृष्णा । सा च कास इव पंचविकल्पा ॥ २८ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.