तृष्णानिवारणार्थ उपायांतर.

लेपयेदपि तथाम्लफलैर्वा । तप्तलोहसिकतादिविशुद्धम् ॥
पाययेन्मधुरशीतलवर्गैः । पक्वतोयमथवातिसुगंधम् ॥ ३२ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.