वातादिजतृष्णाचिकित्सा.

वातिकीमहिमवारिभिरुद्य--। त्पैत्तिकीमपि च शीतलतोयैः ॥
श्लैष्मिकीं कटुकतिक्तकषौय--। र्वामयन्निह जयेदुरुतृष्णाम् ॥ ३३ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.