प्रतिज्ञा.

श्वासकासविरसातिपिपासा । छर्द्यरोचकखरस्वरभेदो--॥
दातिवर्तनिजनिष्टुरहिक्का--। पीनसाद्यतिविरूपविकारान् ॥ २ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.

लक्षितानखिललक्षणभेदैः । साधयेत्तदनुरूपविधानैः ।
साध्ययाप्यपरिवर्जयितव्यान् । योजयेदधिकृतक्रमवेदी ॥ ३ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.