छर्दि वमन निदान, व चिकित्सा.

छर्दिमप्यनिलपित्तकफोत्थं । साधयेदधिकृतौषधभेदैः ॥
सर्वदोषजनितामपि सर्वै--। र्भेषजैर्भिषगशेषविधिज्ञः ॥ ३९ ॥
391

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.