आगतुंजछर्दिंचिकित्सा.

दौहृदोत्कटमलक्रिमिभभि--। भत्साद्यपथ्यतरभोजनजाताम् ॥
छर्दिमुद्धतनिजाखिलदोष । प्रक्रमैरुपचरेदुपगम्य ॥ ४० ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.