391

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.

आगतुंजछर्दिंचिकित्सा.

दौहृदोत्कटमलक्रिमिभभि--। भत्साद्यपथ्यतरभोजनजाताम् ॥
छर्दिमुद्धतनिजाखिलदोष । प्रक्रमैरुपचरेदुपगम्य ॥ ४० ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.

छर्दिका असाध्यलक्षण.

सास्रपूयकफमिश्रितरूपो--। पद्रवाधिकनिरंतरसक्ताम् ॥
वर्जयेदिह भिषग्विदितार्थः । छर्दिमर्दिततनुं बहुमूर्च्छां ॥ ४१ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.

छर्दिमें ऊर्ध्वाधःशोधन.

छर्दिषु प्रबलदोषयुतासु । छर्दनं हितमधःपरिशुद्धिम् ॥
प्रोक्तदोषविहितौषधयुक्तम् । योजयेज्जिनमतक्रमवेदी ॥ ४२ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.