वातजछर्दिमें सिद्धदुग्धपान.

विल्वमंथबृहतीद्वयटंटू--। कांघ्रिपक्वजलसाधितदुग्धम् ॥
पाययेदहिममाज्यसमेतम् । छर्दिषु प्रबलवातयुतासु ॥ ४४ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.