सन्निपातजछर्दिचिकित्सा.

सर्वदोषजनितामपि साक्षा--। च्छर्दिम{??}तिहतामृतवल्ली ॥
क्वाथमेव शमयेच्च भिताढ्यं । पाययेन्नरमरं परमार्थम् ॥ ४७ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.

393