मूत्रशुक्र लक्षण.

अभिमुखस्थितमूत्रनिपीडितः । प्रकुरुतेऽज्ञतयाधिकमैथुनम् ।
अपि पुरः पुरतस्सह रेतसा वहति मूत्रमिदं च तदाख्यया ॥ ४८ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.

420