उष्णवात लक्षण.

श्रमयुतोष्णनिरूक्षनिषेवया । कुपितपित्तयुतो मरुदुद्धतः ।
प्रजननाननवस्तिगुदं दहन् । गमयतीह जलं मुहुरुष्णवत् ॥ ४९ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.