मूत्ररोग निदानका उपसंहार.

इति यथाक्रमतो गुणसंख्याया, निगदिताः सजलोद्भवदुर्गदाः ॥
अथ तदौषधमार्गमतः परं, परहितार्थपरं रचयाम्यहम् ॥ ५२ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.