कपिकच्छ्वादि चूर्ण.

कपिफलेक्षुरबीजकपिप्पली--। मधुकचूर्णमिहालुलितं शनैः ॥
घृतसितैः प्रविलिह्य पिबन्पय--। स्तदनु मूत्रगदानखिलान् जयेत् ॥ ५४ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.