अथ मूत्रकृछ्राधिकारः ।

इति च मूत्रकृतामयलक्षण प्रतिविधानमिह प्रतिपादितम् ।
अथ तदष्टविधाधिकघातलक्षणचिकित्सितमत्र निरूप्यते ॥ ५८ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.