अष्टविध मूत्र कृच्छ्रोंक्वे पृथक् लक्षण.

तदनु दोषगुणैरिह मेहन । प्रवरशल्यजकं पवनामयैः ॥
अधिकशूलयुतोदरपूरणैः । मलनिरोधजमश्मरिकोदिता ॥ ६० ॥
कथितशर्करयाप्युदितक्रमात् । हृदयपीडनवेपथुशूलदु--॥
र्बलतरग्निनिपातविमोहनैः । सृजति मूत्रमिहाहतमारुतात् ॥ ६१ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.

423