मूत्रकृच्छ्रनाशक योग.

त्रपुसबीजककल्कमिहाक्षसम्मितमथाम्लसुकांजिकयान्वितं ।
लवणवर्गमपि प्रपिबेन्नरःसभयमूत्रविघातनिवारणम् ॥ ६३ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.