मधुकादिकल्क.

मधुककुंकुमकल्कमिहांबुना । गुडयुतेम विलोड्य निशास्थितं ।
शिशिरमाशु पिबन् जयतीद्धमप्यखिलमूत्रविकारमरं नरः ॥ ६४ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.